ALGEMENE VOORWAARDEN deVLOER

Huurvoorwaarden deVLOER
Op alle door of namens deVLOER verstrekte offertes, reserveringen, aanbiedingen en aangegane overeenkomsten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

I Verplichtingen huurder
U bent uitsluitend gerechtigd het gehuurde te gebruiken voor van te voren afgesproken activiteiten.Het gehuurde dient steeds ordelijk en netjes te worden gehouden. Tijdens pauzes, bij aankomst en bij het verlaten van het pand dient(geluids-)overlast voorkomen te worden.Het is u niet toegestaan het gehuurde aan derden te verhuren, in gebruik te geven of medegebruik toe te staan.In het gehele pand is roken niet toegestaan.Het gebruik van alcohol en drugs in het pand of op het gemeenschappelijk terreinan het complex is niet toegestaan.Consumpties en catering worden alleen via deVLOER verzorgd en dient u bij deVLOER af te nemen.

II Aansprakelijkheid en schade
deVLOER is niet aansprakelijk voor vermiste en/of gestolen eigendommen, waaronder laptops e.d., en voor verlies of beschadiging van door u zelf meegenomen zaken en ingehuurde zaken van derden.U bent zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van ruimtes indien deze (tijdelijk) niet gebruikt worden en voor het verzekeren van eigendommen die u meeneemt naar of opslaat bij deVLOER.Indien schade aan het gehuurde ontstaat gedurende het gebruik, bent u aansprakelijk voor deze schade alsmede voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade(n), tenzij u bewijst dat deze buiten uw schuld of die van personen of zaken, waarvoor u aansprakelijk bent, is toegebracht.U bent gehouden alle nodige maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van schade aan het gehuurde en aan de eigendommen van verhuurder en van derden.U zult alle feiten waardoor zodanige schade kan of reeds is ontstaan direct aan deVLOER meedelen en schriftelijk te bevestigen.deVLOER is, onverminderd de haar volgens de wet opgelegde aansprakelijkheid, niet aansprakelijk voor enige schade uwerzijds, al dan niet ten gevolge van (on)zichtbare gebreken aan het gehuurde, hoe ook ontstaan en van welke omvang ook.U heeft geen enkel recht op verrekening en/of opschorting en/of korting van huurpenningen als gevolg van een (beweerdelijk) gebrek of van (beweerdelijke) schade.

III Reservering en betaling
Huur van ruimte ten behoeve van vergaderingen, presentaties, workshops, lezingen, trainingen, coaching e.d.

Opties/offertes
De door deVLOER verstrekte opties of offertes gelden voor de duur van 5 werkdagen na dagtekening van de offerte.Wilt u de optie verlengen dan kan dit in overleg. Indien u de optie niet verlengt óf bevestigt in een definitieve reservering, vervalt deze.Indien zich gedurende uw optieperiode een andere klant bij ons aandient met een definitieve reservering, dan nemen wij contact met u op en heeft u 48 uur om uw aanvraag om te zetten in een definitieve reservering. Bij opties waar 3 weken of minder tijd zit tot de te reserveren datum is deze periode 24 uur.

Reserveren
Zodra wij de offerte ondertekend van u retour hebben ontvangen, is uw reservering definitief.

Annuleringen
Indien u onverhoeds uw reservering wilt annuleren dan is dat mogelijk. Annuleren kan alleen schriftelijk.Hiervoor hanteren we de navolgende termijnen:Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het deVLOER te betalen.Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde aan deVLOER te betalen.Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan deVLOER te betalen.Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan deVLOER te betalen.Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan deVLOER te betalen.Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan deVLOER te betalen.Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan deVLOER te betalen.Bij een onverhoopte annulering ontvangt u een factuur voor de annuleringskosten, maar als het deVLOER lukt de geannuleerde reservering weder te verkopen, sturen wij u na afloop van de bijeenkomst een creditnota.

Wijzigingen
Bij opdrachten is het door u opgegeven aantal personen in de offerte/reservering bindend voor de rekening. Tot uiterlijk 2 werkdagen vóór de bijeenkomst heeft u de mogelijkheid het door u opgegeven aantal te wijzigen, echter met een maximum van 20%. Daarna brengen wij u de kosten volgens de gemaakte afspraken in rekening.Wijzigen van een datum wordt beschouwd als annulering waarop bovengenoemde voorwaarden van toepassing zijn.

Prijs
Op al onze diensten is BTW verschuldigd.Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief BTW.Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Factureren en betalen
U staat als organisatie of persoon garant voor de betaling van alle kosten die een reservering met zich meebrengt. Betaling dient binnen 8 dagen na facturatie of, bij last minute reserveringen, binnen 5 dagen na de huurdatum voldaan te zijn.Bedragen lager dan € 1.500,00 worden vooruit betaald.Voor bedragen hoger € 1.500 wordt een aanbetaling van 75% gevraagd welke bij accorderen van de offerte moet worden voldaan. Voor de resterende 25% geldt de reguliere termijn.

Reservering en (persoons)gegevens
Bij reservering van de ruimte dient u de volgende gegevens aan te leveren:• naam van de organisatie• aantal personen• naam van de contactpersoon en van een 2e contactpersoon• adressen en telefoonnummers van de contactpersoon en de 2e contactpersoon.Wijziging in de gegevens dient u direct door te geven aan deVLOER.

Reserveringsvormen
U kunt de ruimte eenmalig huren of een contract afsluiten in de vorm van een strippenkaart.Vanaf moment van accorderen heeft u 12 maanden de tijd om de dagen te reserveren. Voorwaarde voor een strippenkaart en de daarmee gepaarde korting, is dat deze in één keer moet worden voldaan bij afname. Te nuttigen catering wordt na iedere bijeenkomst gefactureerd.

Annulering
Bij annulering van een reservering, wordt in overleg gekeken naar een andere datum. Er vindt geen restitutie van betaling plaats.

Betaling
U staat als organisatie of persoon garant voor de betaling van alle kosten die een reservering met zich meebrengt.

IV Slotbepalingen
deVLOER is te allen tijde gerechtigd haar algemene voorwaarden te wijzigen.Op de Algemene Voorwaarden van deVLOER is het Nederlands recht van toepassing.

AlmereDecember 2015

Pin It on Pinterest

Share This